Обект

Подмяна съществ.кабели 20 кV

Клиент: “Електроразпределе Плевен” клон Ловеч